Photobooth Huren

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor het huren van een photobooth van Photobooth -memories:

Artikel 1. Definities

In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Photobooth-Memories: de gebruiker van deze algemene verhuurvoorwaarden: Photobooth-memories is gevestigd in Rijswijk, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer89009037
 2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Photobooth-Memories een overeenkomst aangaat, dan wel die een reserveringsaanvraag bij Photobooth-Memories heeft ingediend;
 3. Bedrijf: de huurder zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 4. Particulier: de huurder zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 5. Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Photobooth-Memories en de huurder;
 6. Gehuurde: de photobooth inclusief alle bijbehorende accessoires die door de huurder van Photobooth-Memories gehuurd wordt;
 7. Locatie: de locatie waar de photobooth door Photobooth-Memories geplaatst dient te worden of geplaatst is;
 8. Huurdatum: de datum waarop de photobooth door Photobooth-Memories aan de huurder ter beschikking wordt gesteld.
 

Artikel 2. Algemeen

2.1. De overeenkomst komt tot stand nadat Photobooth-memories de huurder een bevestiging heeft gestuurd.

2.2. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Photobooth-memories en op overeenkomsten tussen Photobooth-memories en de huurder.

Artikel 3. Aanbod en Prijzen

3.1. Het aanbod van Photobooth-memories is vrijblijvend.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten, offertes of overige publicaties binden Photobooth-memories niet.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de huurder akkoord is gegaan met de offerte en Photobooth-memories de huurder een bevestiging heeft gestuurd.

Artikel 5 Annulering

5.1. Indien de huurder de overeenkomst annuleert 2 maanden of korter voor de huurdatum, dan worden annuleringskosten aan de huurder in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen:

  1. bij annulering 2 maanden of korter en langer dan 1 maand voor de huurdatum: 25% van de overeengekomen prijs;
  2. bij annulering 1 maand of korter en langer dan 1 week voor de huurdatum: 50% van de overeengekomen prijs;
  3. bij annulering 1 week of korter voor de huurdatum: 100% van de overeengekomen prijs.
 

5.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Verzekering: De huurder is verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige voorzorgsmaatregelen om de photobooth te beschermen tegen diefstal, schade of vandalisme. Photobooth-memories is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van de huurder

Gebruik: De photobooth mag alleen worden gebruikt op de afgesproken locatie en mag niet worden verplaatst zonder toestemming van Photobooth-memories. De huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op de photobooth en het gebruik ervan door alle gasten

Schade: Indien er schade wordt veroorzaakt aan de photobooth, is de huurder verantwoordelijk voor de kosten van reparatie of vervanging van de beschadigde onderdelen.

Veiligheid: De huurder dient ervoor te zorgen dat de photobooth op een veilige en stabiele ondergrond wordt geplaatst. Bij slechte weersomstandigheden dient de photobooth beschermd te worden tegen regen, wind en andere weersinvloeden.

Technische problemen: In het geval van technische problemen met de photobooth, zal Photobooth-memories zo snel mogelijk proberen het probleem op te lossen. Indien reparatie ter plaatse niet mogelijk is, zal Photobooth-memories een vervangende photobooth leveren

Aansprakelijkheid: Photobooth-memories is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de photobooth

Door het huren van een photobooth van Photobooth-memories, gaat de huurder akkoord met deze algemene voorwaarden